VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2193/VPCP-QHQT
V/v ký thỏa thuận dự án Cải cách hành chính tại tỉnh Cao Bằng do Thụy Sỹ tài trợ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Cao Bằng (công văn số 225/UBND-SNV ngày 15 tháng 2 năm 2007 và công văn số 537/UBND-NC ngày 18 tháng 4 năm 2007) về việc ký Thỏa thuận dự án "Hỗ trợCải cách hành chính công tỉnh Cao Bằng giai đoạn II" do Thụy Sỹ tài trợ,Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc việc ký Thỏathuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Cơ quan Hợp tác và Phát triển ThụySỹ (SDC) đối với dự án "Hỗ trợ Cải cách hành chính công tỉnh Cao Bằng giaiđoạn II".

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằngchịu trách nhiệm toàn diện đối với nội dung Thỏa thuận nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên
-TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Các vụ: TH, CCHC, Website CP;
- Lưu VT, QHQT (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc