BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2194/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế đối với khoản hỗ trợ nhận được từ nước ngoài

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Công Ty Tnhh Acer Việt Nam(Số 53-55 Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 05/07 ngày 04/5/2007 của Công ty TNHH ACER Việt Nam về chính sách thuế đối với khoản tiền hỗ trợ nhận được từ nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2850/TCT-PCCS ngày 10/8/2006 hướng dẫn chung Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2850/TCT-PCCS ngày 10/8/2006 nêu trên, trường hợp Công ty TNHH ACER Việt Nam nhận được các khoản hỗ trợ từ Công ty mẹ và các bên liên quan ở nước ngoài thì các khoản hỗ trợ này không phải là doanh thu bán hàng nên Công ty không phải xuất hoá đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Công ty hạch toán các khoản hỗ trợ này vào thu nhập khác để tính thuế TNDN của Công ty theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH ACER Việt Nam biết và liên hệ với Cục thuế TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương