VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2194/VPCP-QHQT
V/v Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây tiếp nhận xe ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của BộTài chính (công văn số 5070/BTC-TCĐN ngày 13/4/2007) về việc Ủy ban nhân dântỉnh Hà Tây tiếp nhận 01 xe ô tô du lịch Mercedes Ben CDI loại 5 chỗ ngồi đãqua sử dụng do Hội "Những tấm lòng vàng" Bỉ viện trợ cho Hội chữ thậpđỏ huyện Chương Mỹ tỉnh Hà Tây, PhóThủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiếnnhư sau:

1. Việc tiếp nhận xe du lịch để phụcvụ công tác khám chữa bệnh là không đúng mục đích sử dụng. Xe được gửi đến cảngViệt Nam khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là trái với quy địnhhiện hành. Vì vậy, giao Bộ Tài chính xử lý chiếc xe ô tô nói trên theo đúng quyđịnh.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây cầnrút kinh nghiệm và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chỉnh cácquy định về quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đặc biệt đối vớimặt hàng đã qua sử dụng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, các PTTg (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ VX, KTTH, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b), 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc