BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2195/TCHQ-GSQL
V/v Kiến nghị của Công ty Intel

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 470/HQTP-NV tháng2 năm 2007 (không ghi ngày) của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về kiến nghị củaCông ty Intel, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Tổng cục đồng ý đề xuất củaCục Hải quan TP Hồ Chí Minh nêu tại điểm 1 công văn nói trên của Cục Hải quanTP Hồ Chí Minh là chứng từ đặt hàng chỉ cần có xác nhận của Công ty Intel Việt Nam.

2. Về trình tự, thủ tục miễnthuế đối với trường hợp nêu tại điểm 2 công văn số 470/HQTP-NV của Cục Hải quanTP Hồ Chí Minh chưa được qui đinh trong Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005của Bộ Tài chính, Tổng cục sẽ báo cáo Bộ để xin ý kiến.

Tổng cục trả lời Cục Hải quan TPHồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Website Hải quan;
- Lưu VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu