BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2196/LĐTBXH-TL
V/v: xếp hạng công ty

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3087/UBND-CN ngày 11/06/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 8166/BTC-TCDN ngày 14/06/2007, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước; xét xu hướng phát triển và báo cáo quyết toán tài chính năm 2006 và kế hoạch 2007 thì Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Nghệ An thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đủ điều kiện xếp hạng I.

2/ Tiền lương và phụ cấp giữ chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý công ty được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ra quyết định xếp hạng công ty.

Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ra quyết định xếp hạng đối với Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Nghệ An và gửi văn bản về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TLTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC


Huỳnh Thị Nhân