BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2196/TCHQ-KTTT
V/v thực hiện theo công văn 17685/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 363/HQNA-NVngày 2/4/2008 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An báo cáo về việc thực hiện theo côngvăn số 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1. Về việc tham vấn, xác địnhtrị giá tính thuế:

Căn cứ Nghị định số: 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Phụ lục I Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn xácđịnh trị giá tính thuế của Tổng cục Hải quan theo dõi Việc thu thập thông tin,kiểm tra trị giá khai báo, tổ chức tham vấn và xác định trị giá tính thuế thuộcthẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Đối chiếu với các quy định nêu trên,yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Nghệ An thực hiện kiểm tra, tham vấn và xác định trịgiá tính thuế đối với các lô hàng nhập khẩu theo báo cáo từ mục 1 đến mục 3Phần II công văn số 363/HQNA-NV ngày 02/04/2008 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ Antheo đúng quy định. Trường hợp xác định trị giá chưa đúng theo trình tự, nguyêntắc, dữ liệu và các phương pháp xác định trị giá quy định thì Cục Hải quan NghệAn tự ra quyết định điều chỉnh để tính toán lại số thuế doanh nghiệp phải nộptheo nội dung công văn 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007.

2. Về việc đề nghị xóa phạt chậmnộp thuế của Công ty CP ô tô Phương Trang và Công ty TNHH Nam ôtô Tổng cục Hải quansẽ tổng hợp báo cáo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý. Để có cơ sởxem xét xử lý, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An sao gửi toàn bộ hồ sơ có liênquan của 02 trường hợp nêu trên gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 25/5/2008.

3. Về việc thực hiện công tácđôn đốc nợ thuế:

- Đối với công tác đôn đốc nợthuế đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An thực hiện theo hướng dẫn tại Luật Quảnlý thuế, công văn 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007 và công văn số 5534/TCHQ-KTTTngày 14/11/2006.

- Đối với các trường hợp mất địachỉ không liên lạc được, đề nghị thực hiện phối hợp với cơ quan Công an theo cácvăn bản: 3012/QCPH /TCHQ-TCCS ngày 26/6/2003 quy chế phối hợp giữa Tổng cục Hảiquan – Bộ Tài chính và Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an; Quyết định số 1081/QĐ-BTCngày 6/4/2004 của Bộ Tài chính ban hành quy chế phối hợp giữa 3 ngành Hải quan– Thuế - Kho bạc và công văn số 4028/TCHQ-KTTT ngày 3/10/2005 về việc xử lý nợđọng thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan tỉnh Nghệ An biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An