BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2198/TCHQ-KTTT
V/v chiết khấu giảm giá hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng

Qua xem xét, kiểm tra báo cáotại công văn số: 463/HQĐNg-TGTT ngày 25/4/2008 của Cục Hải quan Thành phố ĐàNẵng về việc xác định trị giá tính thuế có chiết khấu giảm giá đối với 49 lôhàng nhập khẩu là ô tô và 06 lô hàng nhập khẩu là xe máy từ tháng 8/2007 đếntháng 03/2008. Đối chiếu với các văn bản hướng dẫn xác định trị giá thì việcchấp nhận khoản chiết khấu giảm giá của Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng là khôngđúng quy định, cụ thể như sau:

- Khoản chiết khấu giảm giá đượckhấu trừ không đủ điều kiện theo quy định tại điểm 2.1, mục 2, phần I, phụ lục1 Thông tư số: 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính (chiết khấugiảm giá theo số lượng cho những hợp đồng nhập khẩu 02 chiếc, 03 chiếc, 05chiếc ô tô/01 hợp đồng).

- Mức giá khai báo sau khi trừchiết khấu giảm giá thấp hơn nhiều so với cơ sở dữ liệu giá nhưng không được tổchức tham vấn, dẫn đến nhiều Doanh nghiệp lợi dụng việc chiết khấu giảm giá đểkhai báo trị giá tính thuế thấp.

- Không thực hiện theo dõi khoảnchiết khấu giảm giá theo đúng hướng dẫn tại công văn số: 3263/TCHQ-KTTT ngày19/7/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tình trạng trên dẫn đến việc xácđịnh trị giá tính thuế không đúng quy định, gây thất thu thuế và tạo ra sự bấtbình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Ngân sách Nhà nước giữacác Doanh nghiệp.

Để kịp thời chấn chỉnh tìnhtrạng nên trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng thựchiện:

1. Tổ chức tham vấn đối với tấtcả các lô hàng có chiết khấu giảm giá nếu mức giá khai báo sau khi trừ đi khoảnchiết khấu giảm giá thấp hơn so với cơ sở dữ liệu giá.

2. Trong quá trình tham vấn phảitập trung làm rõ những nghi ngờ về khoản chiết khấu giảm giá do Doanh nghiệpkhai báo, đối chiếu với các quy định hiện hành và thông lệ thương mại Quốc tếđể quyết định có chấp nhận khoản chiết khấu giảm giá được trừ ra khỏi trị giáhay không. Đối với các trường hợp được chấp nhận (không chiết khấu giảm giá)trừ ra khỏi trị giá tính thuế phải có đủ các điều kiện theo quy định tại điểm2.1, mục 2, phần I, phụ lục 1 của Thông tư số: 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005của Bộ Tài chính.

3. Trường hợp hàng hóa có chiếtkhấu giảm giá theo hợp đồng, được nhập khẩu theo nhiều chuyến (nhiều tờ khai)khác nhau thì khoản giảm giá chỉ được xem xét và chấp nhận sau khi Doanh nghiệpnộp bản kê khai và các tài liệu hồ sơ chứng minh đã hoàn thành việc nhập khẩuvà thanh toán toàn bộ hợp đồng. Cơ quan Hải quan nơi Doanh nghiệp mở tờ khaiHải quan có trách nhiệm kiểm tra các chứng từ, hồ sơ tài liệu có liên quan doDoanh nghiệp nộp, chứng minh khoản giảm giá đã được thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan Thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để T/h).
- Lưu VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An