BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 220/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện văn bản 1551/BXD-KTXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2008

Kínhgửi : Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1156/CV-CT ngày 23/9/2008 của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội đề nghịhướng dẫn áp dụng văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/08/2008 của Bộ Xây dựng. Vềvấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Về thời điểm tính giá trịchênh lệch giá vật liệu :

Đối với hợp đồng có hình thứcgiá hợp đồng trọn gói và giá hợp đồng theo đơn giá cố định, thì được điều chỉnhtheo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng.Khi điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo quy định tại Thông tư này, thì giátrị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnhso với giá vật liệu xây dựng ghi trong hợp đồng.

Trường hợp giá vật liệu xây dựngghi trong hợp đồng thấp hơn giá vật liệu do Liên sở thông báo thì giá trị chênhlệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so vớigiá vật liệu do Liên sở thông báo ở thời điểm tương ứng, thời điểm tương ứngchia làm hai trường hợp :

+ Đối với hợp đồng ký trước năm2007 : thì giá vật liệu ở thời điểm tương ứng là giá vật liệu tại thời điểmtháng 12/2006 hoặc quý IV/2006 (nếu không có giá tháng 12/2006);

+ Đối với hợp đồng ký từ năm2007 : thì giá vật liệu ở thời điểm tương ứng là giá trong dự toán gói thầuđược duyệt (đối với gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu) hoặc giávật liệu theo thông báo giá tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (đối vớigói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu).

Giá vật liệu tại thời điểm điềuchỉnh là giá vật liệu tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành do Liên Sởthông báo, công bố hoặc theo hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tàichính phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình.

Đối với những hợp đồng thi côngcông trình, gói thầu xây lắp từ trước năm 2005 có một số vật liệu tăng đột biến(như giá thép xây dựng) thì đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 và các văn bản hướng dẫn có liên quan ở từng thờiđiểm.

2. Trường hợp hợp đồng thi cônggói thầu “Di chuyển cấp điện cho các phụ tải dọc theo đoạn từ Bộ tư lệnh Thôngtin đến đê La Thành” do Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội thực hiện cóthời gian thi công kéo dài, việc chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu thì cácbên căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết, hồ sơ tài liệu có liên quan, hướng dẫntại các Thông tư điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của Bộ Xây dựng ở từngthời điểm và nội dung hợp đồng được ký kết giữa các bên để thống nhất thực hiệnđiều chỉnh./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh