BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2205/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 305/CT-QLDN ngày 03/04/2007 và công văn số 444/CT-QLKK ngày 24/05/2007 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thu thuế GTGT đối với việc mua gom sắt, thép phế liệu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.2, mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính và điểm 9.1 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: cơ sở kinh doanh mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt thì được lập bảng kê theo mẫu (số 04/GTGT ), giám đốc doanh nghiệp duyệt chi theo bảng kê và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của bảng kê. Giá trị nguyên liệu thu mua này được xác định là khoản chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi xác định thu nhập chịu thuế GTGT trong kỳ tính thuế.

Trường hợp Nhà máy luyện thép Lưu xá mua sắt, thép phế liệu của tổ chức mua gom, cá nhân trực tiếp thu nhặt sắt, thép phế liệu. Nếu tổ chức mua gom, cá nhân trực tiếp thu nhặt sắt, thép phế liệu bán cho Nhà máy theo giá do nhà máy quy định, có nhu cầu sử dụng hoá đơn thì đến cơ quan thuế hoặc uỷ quyền theo quy định của Pháp luật đến cơ quan thuế mua hoá đơn lẻ và nộp thuế. Đây là chứng từ để Nhà máy hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thái Nguyên biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty gang thép Thái Nguyên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương