VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2205/VPCP-CN
V/v cơ chế quản lý Đô thị mới Vạn tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Ngãi tại văn bản số 24/UBND-CNXD ngày 05 tháng 01 năm 2007; của Ban Quảnlý Khu kinh tế Dung Quất tại văn bản số 99/BQL ngày 22 tháng 01 năm 2007; ýkiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 486/BXD-KTQH ngày 15 tháng 3 năm 2007, củaBộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 934/BKH-KCHT &ĐT ngày 09 tháng 2 năm2007, của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 372/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 26tháng 01 năm 2007 về cơ chế quản lý Đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế DungQuất, tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến nhưsau:

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất vàỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quyếtđịnh số 396/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ chuyển giaoBan Quản lý Khu kinh tế Dung Quất thuộc Thủ tướng Chính phủ về Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Ngãi quản lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các cơ quanliên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên
-TTCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các vụ: KTTH, NN, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu VT, CN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý