TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2209 TCT/PCCS
V/v miễn giảm mức xử lý mất hoá đơn

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 11344/CT-AC ngày 21 tháng 6 năm 2004 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc miễn giảm mức xử lý mất hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1, Mục V, Phần A Thông tư 41/2004/TT-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 2 năm 2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế;

Căn cứ điểm 4, Mục C, Thông tư 120/2002/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn; thì;

Một số trường hợp mất hoá đơn của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong tình trạng bất khả kháng do Cục Thuế thành phố Hà Nội cung cấp như: Bị kẻ gian cướp giật đã bắt được đối tượng nhận lấy hoá đơn nhưng không thu hồi được hóa đơn bị mất; cháy cửa hàng kinh doanh, văn phòng làm việc có cả hồ sơ và hoá đơn Tài chính đã báo công an...; bị mất hoá đơn đã hết hạn sử dụng...; làm mất hoá đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... có thể được coi là một trong những tình tiết giảm nhẹ khi đã có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chứng minh vụ việc xảy ra là do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng gây ra.

Để xem xét và xử lý các vụ việc trên cần phải căn cứ vào thực trạng của từng sự việc, hậu quả của mỗi sự việc khi xảy ra để có những căn cứ xác thực khi xử lý cho phù hợp thực tế từng trường hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương