TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2213 TCT/PCCS
V/v khấu từ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 1033/CT-TQD ngày 21 tháng 6 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn xử lý trong quá trình thanh tra sau hoàn thuế tại Công ty xuất nhập khẩu y tế Đồng Tháp (Domesco), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét xử lý, Đề nghị Cục thuế gửi về Tổng cục Thuế hồ sơ, chứng từ còn thiếu như đã nêu trong công văn số 1033/CT-TQD trên:

- Hoá đơn bán hàng số 41214 ngày 23 tháng 4 năm 2003 của Công ty cổ phần dược phẩm OPC.

- Phiếu thu tiền số 04/23 ngày 23 tháng 4 năm 2003 của Công ty cổ phần dược phẩm OPC.

- Phiếu nhập kho số 373/04AD ngày 28 tháng 4 năm 2003 của Công ty Domesco

- Báo cáo nhập xuất tồn tháng 3, 4 năm 2003 (kho An Đào - Hiệu thuốc Phú Thọ - Q11)

- Bảng kê nhập hàng tháng 3, 4 năm 2003 của An Đào do kế toán công nợ và các bộ nghiệp vụ của Công ty Domesco lập

- Phiếu chi thanh toán nợ tiền hàng số 469 và 470 ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Công ty Domesco cho Bà Trương An Đào.

- Trích bản kê số 03/GTGT và bộ hồ sơ kê khai thuế tháng 4 năm 2003 của Công ty Domesco tại Cục thuế tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ - CHÍNH SÁCH
Ngô Đình Quang