BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 2217/TCHQ-GSQL
V/v Giải đáp các vướng mắc

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Trung tâm PTPL miền Nam

Trả lời côngvăn số 261/TCHQ-PTPLMN ngày 09/11/2007; công văn số 310/TCHQ-PTPLMN ngày27/12/2007; công văn số 74/PTPLMN-NV ngày 23/3/2008; công văn số 72/PTPLMN-NVngày 25/3/2008 và công văn số 109/PTPLMN-HCTV ngày 23/4/2008 của Trung tâm PTPLmiền Nam, Tổng cục có ý kiến như sau:

- Về những bấtcập của Thông tư 85, Thông tư 112 Trung tâm phản ánh, Tổng cục Hải quan đangnghiên cứu lấy ý kiến các đơn vị liên quan Trình Bộ sửa đổi cho phù hợp vớithực tế.

- Việc phânloại mặt hàng mà Trung tâm PTPL miền Nam đề cập tại công văn là tuân thủ Khoản1 Điều I phần B Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 hướng dẫn việc thực hiệnviệc phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi của Bộ Tài chính.

- Việc lựa chọncơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành để giám định thực hiện theo qui địnhtại Điểm a Khoản 3 Điều 11 Nghị định 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Tiết 3.1cĐiểm III Mục I Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Trung tâm kỹthuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1, 2 và 3 là Đơn vị sự nghiệp kỹ thuật(thuộc Bộ Khoa học Công nghệ) giám định chuyên ngành mặt hàng sắt thép. Côngvăn số 1803/TĐC-ĐGPH ngày 28/12/2007 của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chấtlượng giải thích rõ nội dung "Theo Thông tư số 44/2001/BKHCNMT ngày25/7/2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Côngnghệ) hướng dẫn hoạt động kiểm tra hàng hoá của các đơn vị sự nghiệp kỹ thuậtphục vụ quản lý nhà nước, cơ quan chuyên ngành giám định chất lượng thép cánnóng hay cán nguội là các đơn vị sự nghiệp của Bộ Khoa học và Công nghệ đượcliệt kê trong phụ lục của Thông tư này".

- Về một số ýkiến khác Trung tâm nêu trong công văn Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu, việcvượt thẩm quyền, báo cáo kiến nghị Bộ Tài chính.

Tổng cục trảlời để Trung tâm PTPL miền Nam biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc