VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2217/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển giao phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp

Xét đề nghị của Tổng công ty Đầu tưvà Kinh doanh vốn nhà nước (công văn số 315/TCT-ĐT ngày 09 tháng 4 năm 2007) vềviệc chuyển giao phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin họcViệt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chỉ đạothực hiện chuyển giao phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tinhọc Việt Nam về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước làm đại diện chủsở hữu như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại các công văn: số 569/VPCP-ĐMDNngày 29 tháng 01 năm 2007 và số 636/VPCP-ĐMDN ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Vănphòng Chính phủ về việc cổ phần hóa Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam,báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên
-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - TBXH;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- TCT cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam; VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; các Vụ: TH, KTTH, CN, V.I;
- Lưu VT, ĐMDN (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn