BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2218 TCT/DNK
V/v xoá nợ thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 722/CT-TTr ngày 1 tháng 6 năm 2004 của Cục thuế về việc xoá nợ thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 1 Mục I Thông tư số 02/2004/TT-BTC ngày 8 tháng 1 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn xoá nợ thuế cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có nợ thuế do nguyên nhân khách quan đã quy định đối tượng được xoá nợ là: Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nợ thuế từ ngày 31 tháng 12 năm 2002 trở về trước do nguyên nhân khách quan như: thiên tai, tai nạn bất ngờ, bị di dời, giải toả, bệnh tật, kinh doanh ngành nghề bị cấm mà đến nay bản thân và người trong gia đình không còn tiếp tục kinh doanh nữa.

Vì vậy, theo quy định trên chỉ xử lý xoá nợ thuế phát sinh từ 31 tháng 12 năm 2002 trở về trước (theo quyết toán thuế) cho các đối tượng trên, đối với nợ thuế phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2002 của các đối tượng trên không thuộc diện được xem xét xoá nợ theo Thông tư số 02/2004/TT-BTC .

2. Căn cứ quy định tại Điểm 4 Mục II Thông tư số 02/2004/TT-BTC ; Điểm 1, 2 Phần A, Điểm 4.1 Mục IV phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan thì hộ kinh doanh do nguyên nhân khách quan có nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất (trừ hộ nông dân sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng xử lý nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp) cũng thuộc diện được xem xét xử lý xoá nợ các khoản thuế này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến