BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 222/BXD-KTXD
V/v: Chi phí giám sát tác giả thiết kế công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2008

Kínhgửi: Công ty cố phần Phát triển đô thị dầu khí

Trả lời văn bản số 403/ĐTDKCM-KTKHngày 24/9/2008 của Công ty cố phần Phát triển đô thị dầu khí về chi phí giámsát tác giả thiết kế công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí thiết kế tạivăn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng được xác định bằng tỷ lệ% của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của côngtrình được duyệt. Đối với công trình lặp lại trong cụm công trình hoặc một dựán sử dụng lại thiết kế thì công trình thứ hai được điều chỉnh với hệ số giảmk=0,36, công trình thứ 3 trở đi áp dụng hệ số k=0,18 (định mức chi phí xác địnhtheo hệ số giảm chưa bao gồm chi phí giám sát tác giả). Định mức chi phí giámsát tác giả 10% chi phí thiết kế công trình (chưa nhân hệ số giảm).

Công ty cố phần Phát triển đô thịdầu khí căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh