BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2220/TCHQ-KTTT
V/v Trả lời vướng mắc về hoàn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1104/HQTP-NV ngày 24/4/2008 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh vềvướng mắc hoàn thuế nhập khẩu cho Công ty TNHHThủy sản Kiên Long. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại điểm 8, MụcI, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu thì hàng hóa nhập khẩu vì lý do nào đó mà phải tái xuất trả lạichủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba thì thuộc đối tượng được xéthoàn thuế. Điều kiện, thủ tục hồ sơ hoàn thuế đã được hướng dẫn cụ thể tạiThông tư số 59/2007/TT-BTC trong đó có nội dung: “Hàng hóa tái xuất ra nướcngoài phải làm thủ tục hải quan tại nơi đã làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đó”.

2. Theo hướng dẫn tại điểm 2, MụcIII, Phần E, Thông tư số 59/2007/TT-BTC thì: Hàng hóa nhập khẩu vì lý do nào đótái xuất ra nước ngoài nếu không làm thủ tục hải quan cùng một cửa khẩu nhưngđều trực thuộc một Cục Hải quan địa phương thì cũng được xem xét hoàn thuế.

3. Theo hướng dẫn tại điểm 2.2;điểm 3.2, Mục IV, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC thì:

- Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trướchoàn thuế sau là hồ sơ của người nộp thuế thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:“Hết thời hạn theo thông báo của cơ quan Hải quan nhưng người nộp thuế khônggiải trình thông tin, tài liệu hoặc không khai bổ sung hồ sơ hoàn thuế theo yêucầu”.

- Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tratrước hoàn thuế sau, cơ quan Hải quan thực hiện các công việc theo hướng dẫntại điểm 3.2, Mục IV, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC như kiểm tra chứng từ,sổ sách kế toán, phiếu nhập xuất kho, chứng từ thanh toán tiền hàng; Việc hạchtoán kế toán tại đơn vị; Mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư; Kiểm tra thực tếhoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

4. Trường hợp của Công ty TNHH Thủysản Kiên Long theo trình bày của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, là hànghóa nhập khẩu vì lý do nào đó tái xuất hàng hóa đáp ứng các điều kiện như hướngdẫn tại điểm 8, Mục I, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC do đó thuộc đối tượnghoàn thuế.

Tuy nhiên, do Công ty không làm thủtục Hải quan cho hàng xuất khẩu tại nơi đã đăng ký hàng nhập khẩu nên cơ quanHải quan không có đủ cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu có phải là hàng hóathuộc hàng nhập khẩu trước đây không, nên để xử lý hoàn thuế đối với trường hợpnày được chính xác, trong phạm vi thẩm quyền của Cục, Cục có thể kiểm tra trướchoàn thuế sau theo hướng dẫn tại điểm 3.2, Mục IV, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC Trường hợp qua kiểm tra xác định được lô hàng xuất khẩu này thuộc lô hàng đãnhập khẩu trên thì giải quyết hoàn thuế cho Doanh nghiệp theo qui định.

Tổng cục Hảiquan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Web HQ
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An