BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2220 TCT/ĐTNN
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Liên danh Obayashi - Sumitomo

Tổng cục Thuế nhận được công văn số OSJ-AD-050/2004 ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Liên danh Obayashi - Sumitomo về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 và Thông tư số 41/2001/TT-BTC ngày 3 tháng 5 năm 2001 của Bộ Tài chính, trường hợp Liên danh Obayashi - Sumitomo ký hợp đồng với chủ dự án Xây dựng Cầu Thanh Trì, dự án ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát, theo giá không có thuế GTGT thì Liên danh được hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ sử dụng để thực hiện hợp đồng ký với chủ dự án.

Hàng hoá, dịch vụ do các cá nhân nhân viên của Liên danh sử dụng như nhà, ăn uống, điện, nước, phương tiện sinh hoạt... là phục vụ cho nhu cầu cá nhân, là người tiêu dùng cuối cùng phải chịu thuế GTGT, nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT.

Đề nghị Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn Liên danh Obayashi - Sumitomo thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến