BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 2221/TCHQ-KTTT
V/v HD thủ tục hoàn thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Hà Nội Metal one Steel Center .
(KCN Phúc Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương)

Tổng cục Hảiquan nhận được công văn số 120408/HAMOS-XNK ngày 12/04/2008 của Công ty TNHH HàNội Metal one Steel Center về việc xin hướng dẫn thủ tục hoàn thuế. Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ thủtục hoàn thuế đối với trường hợp thuộc điểm 5.2.5 Mục I phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính:

- Công văn yêucầu hoàn lại thuế nhập khẩu, trong đó có giải trình cụ thể: số lượng, trị giánguyên liệu, vật tư nhập khẩu sử dụng để sản xuất ra hàng hoá bán cho doanhnghiệp khác để trực tiếp sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu; số lượng hànghoá sản xuất đã bán, số lượng sản phẩm đã xuất khẩu; số thuế nhập khẩu đã nộp;số thuế nhập khẩu yêu cầu hoàn. Trường hợp có nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiềutờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các tờ khai hải quan yêu cầu hoànthuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế (01bản chính);

- Tờ khai hảiquan hàng hoá xuất khẩu của doanh nghiệp đã có chứng nhận thực xuất của cơ quanhải quan (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu);

- Hợp đồng kinhtế mua, bán hàng hoá giữa doanh nghiệp nhập khẩu với doanh nghiệp sản xuất, giacông hàng hoá xuất khẩu, trong đó ghi rõ hàng hoá đó được sử dụng để sản xuấthoặc gia công hàng hoá xuất khẩu (hoặc để xuất khẩu theo bộ linh kiện); Chứngtừ thanh toán tiền mua hàng (01 bản photocopy);

- Hợp đồng sảnxuất, gia công với khách hàng nước ngoài (01 bản photocopy);

- Bảng kê khaicủa doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm về số lượng và định mức thực tế sản phẩmmua về để trực tiếp sản xuất một đơn vị sản phẩm xuất khẩu;

- Hợp đồng nhậpkhẩu ký với thương nhân nước ngoài của doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ;

- Các loại giấytờ khác có liên quan:

+ Bảng kê địnhmức tiêu hao nguyên liệu, vật tư nhập khẩu của một đơn vị sản phẩm (01 bảnchính).

+ Tờ khai hảiquan nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã làm thủ tục hải quan; Hợp đồng nhập khẩu(01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu).

+ Chứng từ nộpthuế (01 bản photocopy và xuất trình bản chính để đối chiếu).

+ Tờ khai hảiquan hàng hoá xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan (01 bản photocopy và xuất trìnhbản chính để đối chiếu); Hợp đồng xuất khẩu (01 bản photocopy).

+ Hợp đồng uỷthác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu uỷ thác (01 bảnphotocopy).

+ Chứng từthanh toán qua Ngân hàng cho các hàng hoá xuất khẩu (01 bản photocopy và xuấttrình bản chính để đối chiếu); Bảng kê chứng từ thanh toán qua ngân hàng đốivới lô hàng thanh toán nhiều lần (01 bản chính).

+ Hợp đồng liênkết sản xuất hàng hoá xuất khẩu nếu là trường hợp liên kết sản xuất hàng hoáxuất khẩu (01 bản photocopy).

+ Bảng kê cáctờ khai xuất khẩu sản phẩm đưa vào thanh khoản theo mẫu số 03 Phụ lục 2 banhành kèm theo Thông tư này (01 bản chính).

+ Bảng báo cáonhập - xuất - tồn nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo mẫu số 04 Phụ lục 2 banhành kèm theo Thông tư này (01 bản chính).

+ Báo cáo tínhthuế trên nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo mẫu số 05 Phụ lục 2 ban hành kèm theoThông tư này (01 bản chính).

2. Về loại hìnhmở tờ khai và phương pháp xây dựng định mức:

- Trường hợpdoanh nghiệp mua sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu của Công ty MetalOne Steel Center làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hàng xuất khẩu đơn thuầnlà mua bán nội địa, như vậy khi doanh nghiệp trong nước xuất khẩu vẫn mở tờkhai theo loại hình xuất kinh doanh.

- Đối với việcxây dựng hình mức thì doanh nghiệp tự xây dựng và tự chịu trách nhiệm về địnhmức đã đăng ký, định mức này phải được đăng ký trước khi xuất khẩu sản phẩm.

Tổng cục Hảiquan thông báo để Công ty TNHH Hà Nội Metal one Steel Center được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An