BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 2222/TCHQ-KTTT
V/v Xử lý phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cung ứng nhân lực và TM Quốc tế.
(358 - Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội)

Tổng cục Hảiquan nhận được công văn số 116/CUNL-TM ngày 04/03/2008 của Công ty TNHH Nhànước một thành viên Cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế về việc xin miễntiền phạt chậm nộp thuế các lô hàng ôtô nhập khẩu năm 2004 - 2005. Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luậtthuế xuất khẩu thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Luật Quản lýthuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành các Luậtnày; Thì:

Trường hợp củaCông ty TNHH Nhà nước một thành viên Cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tếkhông thuộc đối tượng được xem xét miễn phạt chậm nộp thuế cho các lô hàng ôtônhập khẩu năm 2004 - 2005. Đề nghị Công ty thực hiện nộp phạt số tiền thuế dochậm nộp theo đúng quy định.

Tổng cục Hảiquan thông báo để Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cung ứng nhân lực vàthương mại Quốc tế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An