BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2223 TCT/ĐTNN
V/v tăng % chi phí quảng cáo, tiếp thị khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty Liên doanh Lever Việt Nam

Trả lời công văn số 27-05- 04/LVN /Corp Acct ngày 27 tháng 5 năm 2004 đề nghị tăng tỷ lệ chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, giao dịch, đối ngoại, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác từ 5% lên 7%, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3. b12, Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8 tháng 3 năm 2001 và hướng dẫn tại công văn số 7664/TC-TCT ngày 12 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính, Công ty được áp dụng mức khống chế là 7% trên tổng số chi phí của các khoản từ b1 đến b11 quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC nêu trên đối với các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, giao dịch, đối ngoại, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác vào chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tỷ lệ này được áp dụng cho năm tài chính 2003.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty Liên doanh Lever Việt Nam biết và liên hệ với Cục thuế để thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến