BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2224/TCT-PCCS
V/v: Giá tính thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Điện Gia Lai

Trả lời công văn số 136/CV-CTTNHH ngày 22/5/2007 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển điện Gia Lai hỏi về xác định giá tính thuế tài nguyên đối với nước sử dụng sản xuất thủy điện; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) quy định:“Đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện, giá tính thuế tài nguyên là giá bán điện thương phẩm; đối với gỗ là giá bán tại bãi 2 … Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn cách tính giá thuế tài nguyên quy định tại điều này”.

- Tại Điều 1, Quyết định số 276/2006/QĐ-TTg ngày 04/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình phê duyệt giá bán điện quy định:“a) Từ ngày 01/01/2007, giá bán lẻ điện bình quân là 842 đ/kWh. B) Từ ngày 01/7/2008, giá bán lẻ điện bình quân là 890 đ/kWh.”

- Tại điểm 1, Mục II Thông tư số 05/2006/TT-BTC ngày 19/01/2006 của Bộ Tài chính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng để sản xuất thủy điện hướng dẫn:“… Giá tính thuế tài nguyên nước tính cho 1kwh thủy điện theo mức ấn định là 700 đồng.”

Căn cứ các quy định trên, Bộ Tài chính đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để tính toán xác định lại giá tính thuế tài nguyên đối với nước sản xuất thủy điện theo giá bán điện thương phẩm đến đối tượng tiêu dùng theo lộ trình phê duyệt giá bán lẻ điện áp dụng từ ngày 01/01/2007 được quy định tại Quyết định số 276/2006/QĐ-TTg nêu trên để căn cứ tính thuế tài nguyên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương