VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2225/VPCP-CN
V/v khai thác mỏ sét bentonit tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh Lâm Đồng;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồngtại các văn bản số 7768/TTr-UBND ngày 5/12/2006, số 1961/UBND ngày 27/3/2007,số 2109/UBND ngày 30/3/2007 và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc tiếptục khai thác mỏ sét bentonit tại xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, PhóThủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Công ty cổ phần Vậtliệu xây dựng Lâm Đồng tiếp tục khai thác mỏ sét bentonit tại xã Tam Bố, huyệnDi Linh, tỉnh Lâm Đồng như đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng tại các văn bản nêutrên.

2. UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phốihợp với các cơ quan liên quan:

a) Xem xét những vấn đề cụ thể liênquan để cấp giấy phép khai thác mỏ sét bentonit tại khu vực nêu trên.

b) Chỉ đạo việc lập, trình phê duyệtBáo cáo đánh giá tác động môi trường khu vực khai thác và các vùng lân cận theoquy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- Cục Lâm nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Các Vụ: TH, IV, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (5), 20
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý