BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2228/TCHQ-GSQL
V/v chủ trương thành lập kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hải quan Bình Dương
- Công ty cổ phần địa ốc Areco

Trả lời các công văn số 469/HQBD-NV ngày17/3/2008, 637/HQBD-NV ngày 09/04/2008, 759/HQBD-NV ngày 29/4/2008 của Cục Hảiquan Bình Dương và các công văn số 27 CV/Areco ngày 27/3/2008, 36 CV/Areco ngày25/4/2008 của Công ty cổ phần địa ốc Areco về việc xin chủ trương thành lập khongoại quan tại xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Qua kiểm tra bộ hồsơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Cục Hải quan Bình Dươngvà Công ty cổ phần địa ốc Areco về chủ trương thành lập kho ngoại quan tại địachỉ: xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thuộc khu vực cảng tổng hợpBình Dương.

Giao Cục Hải quan Bình Dương hướng dẫn Công tythực hiện các thủ tục về thành lập kho ngoại quan theo đúng quy định tại Nghịđịnh số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 112/2005/TT-BTCngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các quy định khác có liên quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan BìnhDương và Công ty cổ phần địa ốc Areco biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc