BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2228/TCT-PCCS
V/v: tờ khai hải quan hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Tnhh Nhà Nước Một Thành Viên Xnk Và Đầu Tư Hà Nội

Trả lời công văn số 292/CTY ngày 22/05/2007 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên XNK và Đầu từ Hà nội (UNIMEX HANOI) đề nghị hướng dẫn vướng mắc trên tờ khai hải quan xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản d, điểm 1, mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 có quy định 1 trong nhưng điều kiện, thủ tục cần thiết đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế GTGT phải có:“Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu” “Hợp đồng ủy thác xuất khẩu trong trường hợp xuất khẩu ủy thác”. Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và tại Bảng hướng dẫn sử dụng tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải Quan quy định đối với hàng hóa ủy thác xuất khẩu thì trên ô số 3 của Tờ khai hải quan phải ghi tên đơn vị ủy thác xuất khẩu, nhưng trường hợp của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội trên ô số 3 của Tờ khai hải quan lại không ghi tên đơn vị ủy thác. Vì vậy ngày 23/04/2007 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1558/TCT-PCCS trả lời Cục thuế thành phố Hà nội.

Theo giải trình của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội về nội dung nêu trên là do thiếu sót của đơn vị nhận ủy thác (Công ty TNHH Tùng Lâm) sai sót khi khai báo trên tờ khai hải quan. Về thủ tục, hồ sơ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên XNK và Đầu tư Hà nội đã đảm bảo đủ điều kiện về hàng xuất khẩu ủy thác (có Hợp đồng ngoại thương, Hợp đồng ủy thác, Tờ khai hàng xuất khẩu, hóa đơn GTGT, Chứng từ thanh toán qua ngân hàng). Công ty TNHH Tùng Lâm xuất khẩu sắn lát khô cho khách hàng Trung quốc có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Sau khi nhận tiền của khách hàng Trung quốc Công ty TNHH Tùng Lâm đã chuyển trả cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên XNK và Đầu tư Hà nội đúng bằng với số tiền ngoại tệ (USD) đã nhận từ khách hàng Trung quốc. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận cho Công ty TNHH Tùng Lâm về việc xuất khẩu lô hàng sắn lát khô nêu trên. Từ những căn cứ trên xác định hoạt động xuất khẩu của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên XNK và Đầu tư Hà nội là có thực và thông qua ủy thác xuất khẩu là Công ty TNHH Tùng Lâm.

Để được giải quyết hoàn thuế trong trường hợp này, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên XNK và Đầu tư Hà nội phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai đề nghị hoàn thuế và có xác nhận của cơ quan thuế về Công ty TNHH Tùng Lâm không làm thủ tục xin khấu trừ/hoàn thuế GTGT cho các Tờ khai xuất khẩu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Nhà nước một thành viên XNK và Đầu tư Hà nội được biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hà nội để được xem xét giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế thành phố Hà nội;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương