BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 223/BXD-QLN
V/v: hướng dẫn một số nội dung Nghị định 153/2007/NĐ -CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 17/SKHĐT- ĐKKD ngày 04/01/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai về việc đềnghị hướng dẫn cụ thể một số vấn đề tại Nghị định 139/2007/NĐ-CP và Nghị định 153/2007/NĐ -CP Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Về xác nhận vốn pháp định khiđăng ký kinh doanh bất động sản:

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang soạnthảo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ -CP ngày 15/10/2007củaChính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Trong quá trìnhsoạn thảo thông tư Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan để giảiquyết những vấn đề vướng mắc liên quan đến việc cấp đăng ký kinh doanh cho cácdoanh nghiệp kinh doanh bất động sản nói chung và việc xác định cơ quan, tổ chứcxác nhận vốn pháp định nói riêng. Sau khi nhận được ý kiến của các cơ quan cóliên quan, Bộ Xây dựng sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể.

Trước mắt, để kịp thời giải quyếtviệc cấp đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản cho các doanh nghiệp có nhucầu trên địa bàn Tỉnh, Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất của Sở Kế hoạch & Đầutư tỉnh Đồng Nai. Tạm thời vận dụng hướng dẫn của Bộ Tài chính về vốn pháp địnhcủa ngành nghề dịch vụ đòi nợ theo nội dung văn bản số 15032/BTC-TCNH ngày7/11/2007 hướng dẫn các Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ đăng ký kinh doanh dịchvụ đòi nợ và vận dụng nội dung Khoản 1 Điều 16 Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, cụthể là:

“1/ Hồ sơ chứng minh điều kiệnvề vốn:

a/ Biên bản góp vốn của các cổđông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối vớicông ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn củachủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu làmột tổ chức; bản đăng ký vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệptư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu làcá nhân;

b/ Đối với số vốn được góp bằngtiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việtnam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ phải bằng sốvốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải toả sau khidoanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ;

c/ Đối với số vốn góp bằngtài sản; phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kếtquả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đếnngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.”

2/ Tại khoản1 Điều24 Nghị định 153/2007/NĐ-CP quy định: “Tổ chức cá nhân đã được cấp giấychứng nhận đăng ký kinh doanh về kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bấtđộng sản trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục kinh doanh,không phải làm thủ tục đăng ký lại. Đối với tổ chức, cá nhân đã đăng kýkinh doanh về môi giới, định giá bất động sản nhưng chưa có đủ người có chứngchỉ thì vẫn được tiếp tục kinh doanh, nhưng phải bổ sung đủ số người có chứngchỉ theo quy định trước ngày 01/01/2009

Như vậy, Nghị định này không quyđịnh việc phải bổ sung vốn pháp định cho đủ 6 tỷ đồng đối với các doanh nghiệpđã có đăng ký kinh doanh bất động sản trước ngày Nghị định có hiệu lực.

3/ Về danh mục các loại bất độngsản:

a/ Tại Điều 2 Nghịđịnh 153/2007/ NĐ-CP đã quy định rõ các loại bất động sản được đưa vào kinhdoanh.

b/ Tại khoản 2 Điều4 Luật Kinh doanh bất động sản quy định: “Kinh doanh bất động sản là việcbỏ vốn đầu tư tạo lập ,mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản đểbán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi.

Như vậy việc cho thuê nhà, vănphòng, kiốt, nhà xưởng, kho bãi là kinh doanh bất động sản

4/ Về chứng chỉ môi giới bất độngsản và chứng chỉ định giá bất động sản:

Tại khoản 2, Điều8 Luật Kinh doanh bất động sản quy định: “Tổ chức, cá nhân khi kinhdoanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất 1 người có chứng chỉ môi giớibất động sản; khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất 2người có chứng chỉ môi giới bất động sản; khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịchbất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu códịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ định giábất động sản.”Các chứng chỉ này là chứng chỉ hành nghề của cá nhân.Người có chứng chỉ theo quy định trên được hiểu là người trực tiếp thực hiệncông việc dịch vụ đó trong các đơn vị hành nghề kinh doanh bất động sản.

Tại khoản 4 Điều5 Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinhdoanh quy định: “Đối với ngành nghề kinh doanh quy định phải có chứng chỉhành nghề, mỗi cá nhân chỉ được sử dụng chứng chỉ hành nghề để đăng ký kinhdoanh ở một doanh nghiệp.”

Như vậy người có chứng chỉ hànhnghề chỉ được phép hoạt động hành nghề theo chứng chỉ tại doanh nghiệp đã sử dụngchứng chỉ của người đó để đăng ký kinh doanh .

5/ Về tên gọi của sàn giao dịchbất động sản:

Tại điều 10 Nghịđịnh 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh quy địnhvề tên doanh nghiệp như sau:

“1/ Tên doanh nghiệp phải viếtbằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu phát âm được và phải có 2thành tố sau đây:

a/ Thành tố thứ nhất: Loạihình doanh nghiệp, bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, cụm từ trách nhiệm hữuhạn có thể viết tắt là TNHH; công ty cổ phần, từ cổ phần có thể viết tắt là CP;công ty hợp danh từ hợp danh, từ hợp danh có thể viết tắt là HD; doanh nghiệptư nhân, từ tư nhân có thể viết tắt là TN.

b/ Thành tố thứ hai: Tênriêng của doanh nghiệp;

Riêng doanh nghiệp có vốn đầutư nước ngoài có thể sử dụng tên riêng bằng tiếng nước ngoài đã đăng ký để cấuthành một phần hoặc toàn bộ tên riêng của doanh nghiệp.

2/ Doanh nghiệp có thể sử dụngngành, nghề kinh doanh, hình thức đầu tư hay yếu tố phụ trợ khác để cấu thànhtên riêng của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành, nghềđó hoặc thực hiện đầu tư theo hình thức đó. Khi không còn kinh doanh ngành, nghềhoặc thực hiện hình thức đầu tư đã dùng để cấu thành tên riêng của doanh nghiệpthì doanh nghiệp phải đăng ký đổi tên.

3/ Nếu tên riêng của doanhnghiệp sử dụng các thành tố có tính chất mô tả xuất xứ, chất lượng hành hoá, dịchvụ thì phải được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận.”

Như vậy, tên gọi của sàn giao dịchbất động sản nên có cụm từ:“ Sàn giao dịch bất động sản” kèm theo tênriêng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngvề một số nội dung mà Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai đề nghị hướng dẫn cụ thểliên quan đến Nghị định 153/2007/NĐ -CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Trong quá trình thựchiện nếu có vướng mắc, đề nghị Quý Sở phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để phốihợp nghiên cứu giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, Cục QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam