BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2231/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục hải quan đối với tinh dầu xá xị tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty cổ phần dược phẩm nam hà
- (Số : 415 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định)

Trả lời công văn 17/CV-CNHN ngày12/4/2007 của Côngty Cổ phần dược phẩm Nam Hà về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1. Căn cứ quy định tạiđiểm XII.1.c mục 2 Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005của Bộ Tài chính, doanh nghiệp tạm nhập tái xuất mặt hàng tinh dầu xá xị (thuộcmặt hàng cấm xuất khẩu, nhập khẩu) thì phải làm thủ tục tạm nhập và tái xuất tạicửa khẩu nhập. Hàng hoá hoặc phương tiện vận chuyển hàng hoá phải được niêmphong hải quan, doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo quản hàng hoá được niêm phongtrong quá trình vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu xuất.

2. Việc đề xuất đóng tiền bảo lãnh tạingân hàng đối với các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng tinh dầu xá xị là khôngcó cơ sở pháp lý để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời đểCông ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan ;
- Lưu VT, GQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu