BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2232 TM/XNK
Về việc cơ chế tài chính đối với việc bán gạo trả chậm cho Cuba năm 2003

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Thủ tướng chính phủ

Bộ Thương mại nhận được công văn số 12979 TCT/TCDN ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Bộ Tài chính đề nghị tham gia ý kiến về cơ chế tài chính đối với việc giám gạo trả chậm cho Cuba năm 2003 (Công văn đến Bộ Thương mại ngày 10/12/2002). Sau khi nghiên cứu dự thảo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ về vấn đề trên, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Nhất trí việc Tổng công ty Lương thực miền Bắc (doanh nghiệp đại diện ký hợp đồng với phía Cuba), trên cơ sở bộ chứng từ xuất khẩu, đứng ra vay vốn ngân hàng để thanh toán lại ngay theo giá FOB và chỉ trừ chi phí uỷ thác xuất khẩu cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện hợp đồng khi hoàn tất việc giao hàng theo chỉ tiêu được phân bổ.

2. Đối với việc hỗ trợ phần lãi vay ngân hàng của Tổng công ty Lương thực miền Bắc phát sinh từ khi vay để thanh toán cho các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng cho đến lúc thu được nợ từ phía Cuba: Đề nghị Bộ Tài chính báo cáo trình Chính phủ bố trí ngân sách xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi cho Tổng công ty.

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại xin gửi Quý Bộ để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét./.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ