VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2234/VPCP-KTTH
V/v báo cáo tổng kết Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2006

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư
- Tổng cục Du lịch

Xét đề nghị của Tổng cục Dulịch (công văn số 185/TCDL-BCN ngày 12 tháng 2 năm 2007), ý kiến Bộ Tài chính"công văn số 4778/BTC-HCSN ngày 9 tháng 4 năm 2007), ý kiến Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 1969/BKH-TM &DV ngày 26 tháng 3 năm 2007) về Báo cáotổng kết Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2006 và nhiệm vụ chủyếu năm 2007, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Tổng cục Du lịch tiếp thu ý kiếngóp ý của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên hoànchỉnh "Báo cáo tổng kết Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm2006 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2007" trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5năm 2007.

(Xin gửi kèm theo bản chụp côngvăn của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Tổng cục Du lịch và các cơ quan biết, thực hiện.


Nơi nhận:- Như trên
-Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ TH, VX, Website CP;
- Lưu VT, KTTH (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy