BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 2240/TCHQ-GSQL
V/v chấm dứt hiệu lực quyết định thành lập kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 721/HQBD-NVngày 22/4/2008 của Cục Hải quan Bình Dương về việc gia hạn thời gian đưa khongoại quan của Công ty TNHH Liên Anh đi vào hoạt động, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Ngày 10/10/2007, Tổng cục Hải quanra Quyết định số 1765/QĐ-TCHQ thành lập kho ngoại quan tại ấp Tân Phú, xã TânBình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH Liên Anh, tại Điều 6 quyđịnh trong thời hạn 06 tháng, doanh nghiệp không đưa kho ngoại quan vào hoạtđộng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị rút Giấy phép thành lập kho ngoạiquan. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn trên, kho ngoại quan vẫn chưa đưa vàohoạt động, theo giải trình của Công ty TNHH Liên Anh là chưa xây dựng xong mộtsố hạng mục liên quan.

Như vậy, trước khi đề nghịthành lập kho ngoại quan trên thì hệ thống cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuậtvẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Do vậy, trước mắt Tổng cục Hảiquan ra quyết định chấm dứt hiệu lực Quyết định thành lập kho ngoại quan tạiđịa chỉ nêu trên của Công ty TNHH Liên Anh (có Quyết định kèm theo). Sau khihoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật nếu còn nhu cầu và đáp ứng đủ điềukiện theo quy định về việc thành lập kho ngoại quan thì Công ty có văn bản đềnghị, Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra, báo cáo để Tổng cục xem xét lại việcthành lập kho ngoại quan. Đồng thời, yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương rút kinhnghiệm trong việc khảo sát, đề nghị thành lập kho ngoại quan; chỉ đề nghị thànhlập kho ngoại quan khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời đểCục Hải quan Bình Dương biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Túc