BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

Số: 2244/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh thành phố.

Qua rà soát tình hình áp giá tính thuế trên hệthống thông tin dữ liệu giá GTT22, Tổng cục Hải quan thấy tại Cục Hải quan TPHải Phòng, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và Cục Hải quan Thanh hoá có nhập khẩumặt hàng xe ô tô hiệu Hyundai I30, dung tích 1.600 cc, xuất xứ Korea có giá xácđịnh từ 5250 USD/chiếc đến 5300 USD/chiếc (để dòng đen). Trong khi đó, tại Chicục Hải quan Bắc Giang thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn, giá khai báo của doanhnghiệp nhập khẩu với số lượng lớn (66 chiếc) đã có giá là 5800 USD/chiếc. Cụthể:

Tờ khai số 138/NKD ngày 21/4/2008 của Chi cụcHải quan Bắc Giang thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn: mặt hàng xe ô tô 5 chỗ HyundaiI30 động cơ xăng 1.600 cc, xuất xứ Korea, giá khai báo là 5800 USD/chiếc.

Để việc áp giá được thực hiện thống nhất, phùhợp với các nguyên tắc và phương pháp xác định giá tính thuế quy định tại Nghịđịnh số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ; Thông tư 113/2005/TT-BTCngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Yêu cầu Hải quan các tỉnh thành phố:

1. Tổ chức tham vấn, bác bỏ trị giá tính thuếmặt hàng xe Hyundai I30, do Korea sản xuất đối với các lô hàng còn trong thờihạn tham vấn theo quy định tại Quyết định số 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2006 củaTổng cục Hải quan trên cơ sở mức giá tại tờ khai 138/NKD ngày 21/4/2008 của CụcHải quan Lạng Sơn nêu trên theo tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tạicông văn số 1646/TCHQ-KTTT ngày 10/4/2008.

2. Báo cáo Tổng cục Hải quan việc thực hiện vềTổng cục trước ngày 25/5/2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An