BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2245/TCHQ-KTTT
Về việc vướng mắc chứng từ thanh toán

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 815/HQĐN-NV ngày 17/4/2008của Cục Hải quan Đồng Nai về vướng mắc chứng từ thanh toán trong quá trìnhthanh khoản, hoàn thuế (không thu thuế) đối với nguyên liệu nhập khẩu để sảnxuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Chứng từ thanh toán là một giấy tờ bắt buộcphải có trong bộ hồ sơ hoàn thuế (không thu thuế). Do đó, đề nghị Cục Hải quanĐồng Nai thực hiện theo đúng quy định.

2- Đối với các vấn đề mà Cục Hải quan Đồng Nainêu tại công văn trên, tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối vớihàng hoá xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu đã có hướng dẫn cụ thể:

- Tại điểm 2.7 Phụ lục 1 Thông tư số 59/2007/TT-BTC đã có hướng dẫn trường hợp số tiền thanh toán trên chứng từ không phù hợp vớisố tiền phải thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng,chứng từ thanh toán cho nhiều lô hàng. Để quản lý được khi thực hiện thanhkhoản, đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai ghi rõ vào chứng từ gốc của doanh nghiệpvề việc chứng từ đã sử dụng thanh khoản cho tờ khai, quyết định nào, trị giá đãđưa vào thanh khoản để làm cơ sở cho các lần thanh khoản sau.

- Đối với chứng từ thanh toán không ghi cụ thểtên người thụ hưởng, số tiền thanh toán... hoặc trong quá trình thanh khoản cóvấn đề nghi vấn trong việc thanh toán hàng xuất khẩu thì trong phạm vi thẩmquyền của Cục, Cục Hải quan Đồng Nai có thể thực hiện kiểm tra trước hoàn thuếsau theo đúng qui định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiệnhành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quanĐồng Nai biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An