VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2246/VPCP-CN
V/v giao chủ đầu tư dự án cầu Long Bình (Chrây Thom)

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:Bộ Giao thông vận tải

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1812/BGTVT-KHĐTngày 09 tháng 4 năm 2007) về việc giao chủ đầu tư dự án cầu Long Bình (ChrâyThom), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Giao thông vận tải tiếptục thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án cầu Long Bình (Chrây Thom) nối tỉnh AnGiang (Việt Nam) với tỉnh Candal (Campuchia).

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- UBND tỉnh An Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, QHQT, ĐP, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3b), 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý