BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2248/TCT-PCCS
V/v: kê khai, nộp thuế của Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3731/CT-THDT ngày 28/03/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc kiểm tra sau hoàn thuế GTGT của Dự án Đào tạo tiền du học Ôxtrâylia; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3 mục I phần E Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định đối tượng nộp thuế vi phạm Luật thuế GTGT bị xử lý;“Khai man, trốn thuế, gian lận trong hoàn thuế thì ngoài việc phải truy thu, truy hoàn đủ số thuế theo quy định của Luật thuế GTGT, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm còn phạt tiền từ 1 đến 5 lần số tiền thuế gian lận;…

Cơ sở kinh doanh có hành vi gian lận trong kê khai khấu trừ, hoàn thuế không được khấu trừ, hoàn thuế đối với số thuế GTGT kê khai gian lận; trường hợp đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì cơ quan thuế phải thu hồi số thuế GTGT gian lận đã hoàn; số thuế GTGT của hồ sơ đề nghị hoàn thuế sau khi đã loại trừ số thuế GTGT kê khai gian lận cơ sở kinh doanh phải kết chuyển sang kỳ kê khai nộp thuế sau để bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp”

Căn cứ quy định hiện hành, trường hợp kiểm tra thực tế sau hoàn thuế GTGT đối với bộ hồ sơ hoàn thuế GTGT của Dự án Đào tạo tiền du học Ôxtrâylia, Cục thuế thành phố Hà Nội đã phát hiện sai phạm về chứng từ Dự án đã kê khai để hoàn thuế GTGT đầu vào thì ngoài số thuế GTGT phải truy hoàn, thì tuỳ theo mức độ vi phạm để xử lý vi phạm về thuế theo quy định tại mục IV phần A Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/05/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương