TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2248 TCT/TS
V/v tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 543 CT/TH-DT ngày 29 tháng 6 năm 2004 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc thu, nộp tiền thuê đất đối với các tổ chức trong nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Điều 3 Quyết định số 1357 TC/QĐ/TCT ngày 30 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được nhà nước cho thuê đất quy định: “Giá cho thuê đất được điều chỉnh trong trường hợp: UBND cấp tỉnh điều chỉnh giá đất mà giá cho thuê đất đã được ổn định quá 5năm. Mức điều chỉnh mỗi lần không quá 15% theo giá trị hợp đồng thuê đất và chỉ điều chỉnh cho thời gian các kỳ thanh toán còn lại”.

Do đó, nếu các tổ chức thuê đất đã nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất thì không phải nộp bổ sung khi nhà nước điều chỉnh giá đất. Trường hợp nộp tiền thuê đất hàng năm nay điều chỉnh lại theo giá thuê đất mới thì phải điều chỉnh và nộp theo giá mới cho thời gian còn lại theo đúng quy định trên.

2. Căn cứ Khoản 2 Điều 35 Luật Đất đai năm 2003 thì: kể từ 1 tháng 7 năm 2004, trường hợp các tổ chức đã ký hợp đồng nộp tiền thuê đất hàng năm và đã nộp tiền thuê đất một số năm nay xin nộp tiền thuê đất một lần (bao gồm cả các trường hợp có hồ sơ gửi đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 nhưng chưa giải quyết) không thuộc đối tượng được nộp và giảm tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương