TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2249 TCT/PCCS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 412/CT-THDT ngày 13 tháng 05 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động trồng rừng nguyên liệu giấy và hoạt động đại lý bán hàng hoá đúng giá, hưởng hoa hồng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ tại mục II, phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì hoạt động trồng rừng nguyên liệu giấy thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 10%.

2. Tại điểm 2, mục II phần C, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: “Cơ sở đại lý bán hàng theo các hình thức phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hàng hoá bán đại lý và tiền hoa hồng thu được từ hoạt động đại lý”. Căn cứ mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính thì hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kon Tum được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương