ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2249/UBND-VX
V/v nâng mức kinh phí xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương trên địa bàn thành phố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Sở Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thànhủy tại Công văn số 1605-CV/VPTU ngày 01 tháng 4 năm 2008 “về nâng mức sàn xâydựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương”;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạonhư sau:

1. Thống nhất điều chỉnh nâng mứcsàn kinh phí vận động xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương trên địa bànthành phố như sau:

- Nhà tình nghĩa: từ mức 18 triệuđồng/căn lên 30 triệu đồng/căn.

- Nhà tình thương: từ 8 triệuđồng/căn lên 15 triệu đồng/căn.

Riêng Huyện Cần Giờ và Nhà bè dochi phí san lấp cao hơn nên mức sàn kinh phí vận động, xây dựng Nhà tình nghĩalà 40 triệu đồng/căn và Nhà tình thương là 20 triệu đồng/căn.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcvà Ban vận động Vì người nghèo các cấp tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vậnđộng “Vì người nghèo”, vận động xã hội chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chínhsách và người nghèo thành phố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Thường trực UBND thành phố;
- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Các Sở - ngành thành phố;
- Báo Đài thành phố;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX-LC)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài