TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2250 TCT/PCCS
V/v thuế suất thuế tài nguyên cát sông khai thác

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời công văn số 217/CT-QLDN ngày 24 tháng 6 năm 2004 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long hỏi về áp dụng thuế suất thuế tài nguyên cát sông khai thác dùng san lấp, xây đắp công trình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1, Mục II, Biểu thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 1998 củ Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) quy định:

“1. Khoáng sản không kim loại dùng làm vật liệu xây dựng thông thường:

- Đất khai thác san lấp, xây lắp công trình: Thuế suất 1%.

- Khoáng sản không kim loại làm vật liệu xây dựng công trình khác (đá, cát, sỏi, đất làm gạch...): Thuế suất 2%.

Căn cứ quy định trên, tổ chức, cá nhân tiến hành khai thác cát (kể cả cát sông) dùng để san lấp, xây đắp công trình phải kê khai nộp thuế tài nguyên với thuế suất là 2%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương