BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2252/TCT-PCCS
V/v: thuế GTGT đối với các hoạt động xây dựng chương trình truyền hình về phát triển công nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

Trả lời công văn số 5430b/CT-HTr ngày 15/05/2007 của Cục thuế TP Hà Nội về việc thuế GTGT đối với các hoạt động xây dựng chương trình truyền hình về phát triển công nghiệp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 10 và điểm 12 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định:“Sản xuất phim các loại (phim đã ghi hình) không phân biệt chủ đề, loại hình phim” “Phát sóng truyền thanh, truyền hình theo chương trình, bằng nguồn tiền ngân sách nhà nước cấp”, không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Tạp chí Công nghiệp được Bộ Công nghiệp giao làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trong ngành công nghiệp và Đài truyền hình Việt Nam xây dựng các chương trình truyền hình phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam bằng nguồn ngân sách nhà nước và Tạp chí Công nghiệp phối hợp với các địa phương xây dựng các bộ phim giới thiệu tiềm năng phát triển công nghiệp của các địa phương để kêu gọi, thu hút đầu tư bằng kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương thì các hoạt động trên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Khi lập hóa đơn liên quan đến các hoạt động trên, Tạp chí Công nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT, trong đó ghi rõ nội dung thu và gạch bỏ dòng thuế suất và tiền thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hà Nội được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tạp chí Công nghiệp (Tầng 5, Tòa nhà
Formach, ngõ 102 Đường Trường Chinh, Hà Nội)
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương