VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2252/VPCP-CN
V/v bổ sung hạng mục kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư thuộc hai Dự án: xây dựng cầu Bãi Cháy và cải tạo nâng cấp quốc lộ 10.

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thôngvận tải tại công văn số 1831/BGTVT-KHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2007 và công văn số 1787/BGTVT-KHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2007 về việc bổ sung hạng mục kiểm toán báocáo quyết toán vốn đầu tư thuộc hai Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy và cải tạo,nâng cấp quốc lộ 10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến nhưsau:

- Chấp thuận về chủ trương việc bổ sung hạng mục kiểm toánbáo cáo quyết toán vốn đầu tư thuộc hai Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy và cải tạo,nâng cấp quốc lộ 10; nguồn vốn lấy từ vốn đối ứng của Dự án trên nguyên tắc khôngvượt quá tổng mức đầu tư của từng Dự án đã được phê duyệt.

- Bộ Giao thông vận tải phêduyệt và triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.


Nơi nhận:- Như trên
-Thủ tướng CP, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ban quản lý các dự án 18 (số 18 đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, QHQT, Website CP;
- Lưu VT, CN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý