BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2253/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 186/CT-QLKK &KTT ngày 16/03/2007 của Cục thuế tỉnh Sơn La về hoàn thuế GTGT đối với trường hợp giải thể doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục IV, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

“Cơ sở kinh doanh sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước cơ sở cũng phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước.”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể, doanh nghiệp tư nhân Xuân Hoàng đã lập và gửi quyết toán thuế cho cơ quan thuế; có số thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được xét hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 4, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Trường hợp trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể, doanh nghiệp tư nhân Xuân Hoàng chưa lập và gửi quyết toán thuế cho cơ quan thuế; nay mới đề nghị hoàn thuế GTGT thì không được xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương