BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2254/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2007

Kínhgửi: Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí

Trả lời công văn số 2236/DVKT-TCKT ngày23/5/2007 của Tổng công ty cổ phần kỹ thuật dầu khí hỏi về miễn giảm thuế thunhập doanh nghiệp,Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.4 mục 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTCngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp có hướng dẫn: “Cơsở kinh doanh đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế TNDN mà có sự thayđổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập thêm cơ sở kinh doanhkhác vào theo quy định của pháp luật thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuếTNDN cho khoáng thời gian còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trườnghợp Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí đang được hưởng ưu đãi miễngiảm thuế TNDN theo chính sách ưu đãi cổ phần hóa, có sự thay đổi lại hình thứcdoanh nghiệp sang mô hình công ty mẹ con (các công ty con là công ty TNHH mộtthành viên có 100% vốn của Tổng công ty PTSC) thì các công ty con tiếp tục đượchưởng ưu đãi về thuế TNDN cho khoảng thời gian còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điềukiện ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty đượcbiết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TP.HCM
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương