VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2255/VPCP-NN
V/v bố trí vốn thực hiện Dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực I, tỉnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Bắc Giang (tờ trình số 328/TTr-UBND ngày 8 tháng 2 năm 2007); ý kiến củacác Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1766/BKH /KTĐP&LT ngày 19 tháng 3năm 2007), Tài chính (công văn số 4502/BTC-ĐT ngày 3 tháng 4 năm 2007), Quốc phòng(công văn số 989/BQP-KH ) ngày 28 tháng 2 năm 2007), Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn (công văn số 661/BNN-HTX ngày 13 tháng 3 năm 2007) về việc bố trí vốnthực hiện Dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực I, Phó Thủtướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Về bổ sung vốn cho dự án năm 2007:UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan có liên quan của tỉnh đẩy nhanh tiến độthực hiện dự án thuộc kế hoạch năm 2007. Căn cứ vào kết quả thực hiện dự án năm2007, nếu thiếu vốn, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính thống nhất mức và nguồn vốn bổ sung, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Về bố trí vốn các năm tiếp theođể thực hiện dứt điểm và bảo đảm hiệu quả đầu tư dự án: giao Bộ Kế hoạch và Đầutư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônthống nhất mức vốn bố trí cụ thể cho dự án vào dự toán ngân sách năm 2008, năm2009 từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu ngoài tiêu chí quy định mức phân bổ tại Quyết địnhsố 210/2006/QĐ-TTg (ngày 12/9/2006) của Thủ tướng Chính phủ và trình Thủ tướngChính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hôi;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, NC, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3). Lĩnh.21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý