BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2257/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Công Ty TNHH Minh Thanh

Tổng cục thuế nhận được phiếu chuyển hồ sơ số 231/PC-TCT-ĐD của Đại diện phía Nam chuyển công văn số 09/CVMT của Công ty TNHH Minh Thanh đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 7, Điều 6 và điểm 3.i, Điều 7 Chương II Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

- “Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá xây dựng, lắp đặt chưa có thuế của công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện;… Trường hợp xây dựng, lắp đặt theo hình thức có bao thầu nguyên vật liệu, thiết bị máy móc thì giá tính thuế giá trị gia tăng bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị.

- Xây dựng, lắp đặt”, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Minh Thanh ký hợp đồng xây lắp với chủ đầu tư thi công xây dựng, lắp đặt công trình và trong hợp đồng xây lắp có bao thầu nguyên vật liệu, thiết bị máy móc thì giá trị nguyên vật liệu, thiết bị máy móc và giá trị xây dựng, lắp đặt, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Minh Thanh được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện Tổng cục Thuế tại TP Hồ Chí Minh;
- Cục thuế tỉnh Đồng Tháp;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương