BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2258/BXD-QLN
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

Kính gửi: Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Trả lời Côngvăn số 4725/TNMT &NĐ-B61 ngày 04/10/2007 của Sở Tài nguyên Môi trường và Nhàđất Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày30/08/2007 của Chính phủ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nhà ởriêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố là nhà ở có đủcác điều kiện như sau:

Ngôi nhà ởmột tầng một hộ ở hoặc ngôi nhà ở thông tầng một hộ ở vị trí mặt đường, mặt phốtại trung tâm đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, có điều kiện kếtcấu hạ tầng thuận lợi (trường hợp trong một biển số nhà có nhiều ngôi nhà thìnhà ở riêng lẻ là ngôi nhà có vị trí tiếp giáp và có mặt chính hướng ra mặtđường, phố).

2. Về thờihạn hoàn thành việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP

Theo quy địnhtại Văn bản số 73/TTg-CN ngày 16/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ thì UBND cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tiếp tục bán nhà ở thuộc sở hữu nhànước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP đến hết năm 2007.Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội báo cáo với UBND thành phốkhẩn trương tiếp nhận hồ sơ bán nhà ở đảm bảo hoàn thành bán nhà ở thuộc sở hữunhà nước trong năm 2007./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính