BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

Số: 2259/TCHQ-GSQL
V/v Phân loại hàng hoá

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1031/HQTP-NV ngày 17/4/2008của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc trong việc phân loại hànghoá theo Biểu thuế và Danh mục hàng hoá quản lý chuyên ngành, Tổng cục có ýkiến như sau:

- Việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu,từ ngày 01/1/2008, thực hiện theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của BộTài chính.

- Các Danh mục hàng hoá quản lý chuyên ngành docán Bộ, Ngành ban hành thời gian vừa qua xây dựng dựa trên Biểu thuế xuất khẩunhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003và Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Biểuthuế xuất khẩu nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC đã có một số thay đổi về mã số hàng hoá so với Biểu thuế trước. Bộ Tài chínhđang chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp với các Bộ, Ngành rà soát lại các Danhmục đã ban hành cho phù hợp với Biểu thuế mới. Trường hợp có vướng mắc liênquan đến mã số, các Bộ, Ngành phối hợp với Tổng cục Hải quan để xem xét lại,thống nhất quyết định.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan thành phố HồChí Minh biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc