BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2259/TCT-PCCS
V/v: Thành lập và hoạt động của kho trung chuyển

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Xí Nghiệp Viễn Thông Dầu Khí

Trả lời công văn số 03/XNVTDK-TCHC ngày 04/05/2007 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí – Xí nghiệp Viễn Thông Dầu khí (sau đây gọi tắt là PV TELECOM) về việc thành lập và hoạt động của kho trung chuyển, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 2.10 Phần II Mục C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì việc thành lập và hoạt động của các kho trung chuyển trực thuộc PV TELECOM được xử lý như sau:

1. Căn cứ theo quy định trên thì việc các kho trung chuyển trực thuộc PV TELECOM được thành lập tại các tỉnh khác địa phương với nơi đóng trụ sở chính của văn phòng PV TELECOM, PV TELECOM có trách nhiệm thực hiện đăng ký với cơ quan thuế địa phương nơi PV TELECOM dự kiến thành lập kho trung chuyển.

2. Về kê khai nộp thuế GTGT và sử dụng hóa đơn.

+ Nếu kho trung chuyển phát hành hóa đơn thì phải kê khai và nộp thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh doanh thu theo tỷ lệ 1% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%, tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%. PV TELECOM có trách nhiệm kê khai, xác định số thuế GTGT chính thức phải nộp theo chế độ quy định với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính. Số thuế GTGT kho trung chuyển đã nộp tại địa phương được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi PV TELECOM kê khai thuế tại TP Hồ Chí Minh.

+ Nếu các kho trung chuyển xuất hàng theo hóa đơn do PV TELECOM phát hành tại TP Hồ Chí Minh thì kê khai thuế GTGT tập trung tại TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế thông báo để biết Xí nghiệp Viễn thông Dầu khí biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương