TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2259 TCT/PCCS
V/v thuế suất thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH Happy Cook
Lô 23 KCN Biên Hoà, Đồng Nai

Trả lời công văn số 150604TCT/CV ngày 15 tháng 06 năm 2004 của Công ty TNHH Happy Cook về chính sách thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 3.4, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì các sản phẩm: nồi, chảo, bình đựng nước, núm nồi, quai nồi, dao, thìa, muỗng, nĩa làm bằng inox, nhôm (sản phẩm cơ khí tiêu dùng) áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Happy Cook được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương