BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 226/BXD-XL
V/v: Báo cáo tiến độ thi công.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007.

Kínhgửi: Tổng Công ty Sông Đà

Căn cứ thông báo số 243/TB-VPCP ngày 16/11/2007 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luậncủa Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về Dự án thuỷ điện Tuyên Quang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứtrưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang.

Vụ Xây lắp đề nghị Tổng Công tySông Đà rà soát, lập danh mục các vật tư, thiết bị còn thiếu; phối hợp với thầuphụ nhận đủ vật tư, thiết bị còn thiếu về công trường; khẩn trương lắp đặt đápứng mục tiêu tiến độ nêu ra; bố trí đủ nhân lực, thiết bị, đề ra các giải pháptổ chức thi công đồng bộ, tổ chức thi công 3 ca, đảm bảo chất lượng và mụctiêu, tiến độ đề ra; khẩn trương thi công đường giao thông tránh ngập 2 bờ,hoàn thành trước mùa lũ năm 2008. Đồng thời, chủ động phối hợp với chủ đầu tưvà Ban quản lý dự án sớm có phương án giải quyết các vướng mắc để tiếp tụctriển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đề nghị Tổng Côngty Sông Đà gửi báo cáo kết quả thực hiện tiến độ thi công về Vụ Xây lắp.

(Báo cáo gửi về VụXây lắp - Bộ Xây dựng trước ngày 30/11/2007).

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Cao Lại Quang (để b/c);
- Lưu: VP, Vụ XL (NLĐ - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XÂY LẮP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Xuân Trường