TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2260 TCT/PCCS
V/v thuế suất thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 1630 CV/CT-QLDN1 ngày 29 tháng 6 năm 2004 của Cục thuế Thừa Thiên Huế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.6, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “3.6. Sản phẩm hoá chất (từ hoá chất cơ bản hướng dẫn tại điểm 2.20. Mục II, Phần B Thông tư này), mỹ phẩm” áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Sản phẩm hoá chất ZIRCON (công thức hoá học là ZrO2) không nằm trong Danh mục các loại hoá chất cơ bản (ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính). Như vậy, căn cứ vào hướng dẫn trên, sản phẩm hoá chất ZIRCON áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thừa Thiên Huế được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương